AV Sparta / Wedstrijden / Sparta evenementen / Algemene Ledenvergadering 27 oktober

Algemene Ledenvergadering 27 oktober

Op dinsdag 27 oktober 2020 vindt de jaarlijkse ALV plaats. De start van de ALV is om 20.45 uur. Uiterlijk een week voor de ALV worden de stukken voor deze ALV naar jullie verzonden. Als je wilt deelnemen kun je je hier aanmelden voor de ALV.

Hier vind je de agenda.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen door voorzitter
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Vaststelling van de notulen van de Algemene vergadering van 20-06-2019
 5. Jaarverslag van het bestuur 2019
 6. Financiën 2019:
  a. Financiële verslag van de penningmeester
  b. Verslag van de Kascommissie
  c. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten 2019 (goedkeuring 5 en 6 strekt tot décharge van bestuur voor gevoerde beleid)
 7. Vaststelling van de begroting 2020
 8. Benoeming commissieleden:
  Ralph Smits en Ferwin Hoogeveen, Ronald Valkenburg
 9. Herbenoeming bestuursleden:
  Carst Teiwes, Nick Vogels, Dick Holstein en Paulien Ahraoui
 10. Rondvraag
 11. Sluiting