AV Sparta / Wedstrijden / Sparta evenementen / Algemene Ledenvergadering 20 juni

Algemene Ledenvergadering 20 juni

Op donderdag 20 juni 2019 vindt de jaarlijkse ALV plaats. Dit keer is dit op de locatie in het Zuiderpark. De start van de ALV is om 20.45 uur. Uiterlijk een week voor de ALV worden de stukken voor deze ALV naar jullie verzonden.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen door voorzitter
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Vaststelling van de notulen van de Algemene vergadering van 25 juni 2018
 5. Jaarverslag van het bestuur 2018
 6. Stand van zaken verbouwing Zuiderpark
 7. Kascommissie
  a. Verslag
  b. Benoeming commissieleden
  c. Decharge penningmeester en bestuur voor het gevoerde beleid
 8. Financiële verslag
  a. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten 2018
  b. Vaststelling van de begroting 2019
 9. Benoeming nieuw bestuurslid Carst Teiwes (lid Westvliet)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting