AV Sparta / Over AV Sparta / Gedragscode

Gedragscode AV Sparta

Hoewel de manier van trainen bij onze vereniging de atleten leert het begrip ‘vrijheid‘ te hanteren en hun zelfstandigheid zoveel mogelijk bevordert, ontkomen ook wij er niet aan een aantal regels te hanteren. Deze verenigingsregels zijn in de praktijk ontstaan en wij verwachten dat zowel atleten als ouders en bezoekers zich hieraan houden, om een goede gang van zaken aan vereniging te waarborgen.

1. OMGANGSREGELS

Van iedereen die onze vereniging bezoekt, wordt passend gedrag verwacht.

a. Plezierige omgang met medeatleten voor een goede sfeer
Iedere atleet heeft recht op een plezierige verenigingstijd. Daarom verwacht AV Sparta van alle atleten tegenover hun medeatleten een vriendelijke houding, een prettige omgang en fatsoenlijk taalgebruik. Zaken als ruzie en schelden horen op onze vereniging dus niet thuis. Voor jeugdatleten is duidelijkheid op dit gebied erg belangrijk. De trainer zorgt voor duidelijkheid, corrigeert negatief gedrag, biedt hulp en ondersteuning, werkt aan een positief klimaat in de groep en binnen de vereniging en zorgt voor goed toezicht.

b. Respect voor atleten en overig personeel
De trainers, coaches/ploegleiders en het overige personeel zijn tijdens de verenigingstijd het verlengstuk van AV Sparta. De vereniging verwacht van alle atleten en bezoekers dat zij respect tonen voor alle medewerkers door middel van een correcte houding, een prettige omgang en fatsoenlijk taalgebruik.

c. Kritiek naar voren brengen
Bij kritiek zijn er vele wegen om deze op gepaste wijze naar voren te brengen.

d. Correcte omgang met andermans spullen
De vereniging verwacht dat alle atleten en bezoekers met andermans spullen (bijvoorbeeld van de vereniging of van andere medeatleten) omgaan als waren het hun eigen spullen. Spullen die men in bruikleen heeft (van de vereniging of van iemand anders) worden netjes terugbezorgd. Van mensen die spullen vinden, wordt verwacht dat zij die bij een trainer of in het clubgebouw afgeven. Iemand die iets kwijt is geraakt, kan hiernaar dus bij een trainer of in het clubgebouw informeren. Ook het fatsoenlijk omgaan met het atletieksportcomplex wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

2. EEN TRAINER, COACH OF BEGELEIDER

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, dienst of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Biedt geen gunsten, geschenken, dienst of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

Ziet toe op naleving van de normen. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

Is voorzichtig: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

3. REGELS MET BETREKKING TOT STOREND EN AFWIJKEND GEDRAG

Indien een atleet in of buiten het clubterrein regelmatig storend gedrag vertoont en als blijkt dat hierdoor de gang van zaken en de individuele veiligheid ernstig wordt geschaad, neemt AV Sparta gepaste maatregelen. Gezien de berichten van verenigingen elders in het land wil onze vereniging preventief te werk gaan en dergelijke vergrijpen voorkomen. Wanneer atleten of bezoekers zich te buiten gaan aan één of meer van onderstaande vergrijpen, kan Sparta ovegaan tot schorsing voor bepaalde tijd en in het ernstigste geval tot definitieve verwijdering van vereniging.

Voorbeelden van vergrijpen zijn:

a Het stelen en vernielen van materieel
b. Lichamelijk geweld in of buiten de vereniging
c. Ernstige misdragingen van familieleden, zoals verbaal en fysiek geweld
d. Geconstateerde ernstige gedragsproblemen.

4. AANWEZIGHEID

a. Van (in ieder geval jeugdige) atleten wordt verwacht dat zij ± 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. Bij verhindering wordt de trainer tijdig op de hoogte gesteld, zodat deze daar rekening mee kan houden. Te laat komen is storend voor de betreffende atleet zelf, maar ook voor de hele groep.
Indien nodig wordt er geholpen bij het opzetten en opruimen van het speelveld.

b. Bij wedstrijden is de atleet ruim voor aanvang aanwezig. In de tijd voorafgaand aan de wedstrijd doet de atleet een warming-up en krijgt eventueel een instructie. Bij verhindering voor een wedstrijd wordt minimaal een week van tevoren afgebeld. Voor, tijdens en na de wedstrijd wordt de eer van AV Sparta hooggehouden. De scheidsrechter/jury heeft altijd gelijk. Commentaar blijft achterwege, protest wordt in principe aangetekend door een ploegleider.

c. Een probleem wordt na de training c.q. wedstrijd besproken.

d. Tijdens trainingen en wedstrijden mogen de atleten het terrein niet verlaten zonder kennisgeving aan en toestemming van de trainer/coach/ploegleider.

5. KLEDING

Voor de trainingen en de wedstrijden heeft de atleet minimaal een degelijk(e) trainingsbroek/-pak en goed schoeisel. Het dragen van clubkleding is verplicht bij trainings- en competitiewedstrijden*.

Een goede tas is aan te bevelen. Waardevolle spullen kunnen het beste afgegeven worden om diefstal en beschadiging te voorkomen.

6. ROKEN, ALCOHOL EN DRUGS

Roken is in de gebouwen en op het terrein van AV Sparta niet toegestaan. Van atleten en bezoekers wordt fair play verwacht en het gebruik van drugs is dan ook ten strengste verboden. Alcohol wordt niet aan personen onder de 18 jaar geschonken.

Den Haag, november 2017